1. Tanımlar

 

ECO-Freeze web mağazasının (işbu Genel Hüküm ve Koşullar belgesinde “Mağaza” olarak anılacaktır) her kullanımı, E.F. International BVBA (işbu belgede “E.F.” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan işbu Genel Hüküm ve Koşullar belgesinde belirtilen hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Mağazadan bir ürün sipariş ettiğiniz zaman işbu Genel Hüküm ve Koşullar belgesini kabul etmiş sayılırsınız. Bu Hüküm ve Koşullar talep etmesi durumunda Müşteriye ücretsiz olarak gönderilecektir.

 

1.1.   Satış ve teslimat hakkındaki işbu Genel Hüküm ve Koşullar belgesinde kullanılan terimlerin aşağıda tanımları verilmiştir:
a.      Müşteri: ürün veya hizmetleri satın alan gerçek kişi;
b.      Uzaktan iletişim teknolojisi: tarafların aynı anda aynı yerde bulunmadan anlaşmaya varmaları için kullanılan bir araç;
c.      Hizmet(ler): Ürünlerin teslimatı ile ilgili olsun olmasın, E.F. tarafından Müşteri için yapılan bütün işler;
d.      Doğrudan Satış  : Ürün ve/veya Hizmetlerin fiziki bir mağazada satışı;
e.      Kusur(lar)  : Ürün veya Hizmetin Şartnameye aykırı olduğu veya Ürünün hatalı işlev gördüğü veya yerine getirilen Hizmetin hatalı olduğu her durum;
f.       Teslimat Süresi: Ürünün ne kadar süre içinde teslim edileceğini ya da Hizmetin ne kadar süre içinde yerine getireleceğini gösteren, Sözleşmede belirlenen süre;
g.      Sipariş: Müşteri tarafından, herhangi bir iletişim yoluyla veya Doğrudan Satış şeklinde yapılan, her bir Ürün ve/veya Hizmet siparişi, işbu Hüküm ve Koşullar belgesinin koşulları geçerli olmak üzere Sipariş olarak anılacaktır;
h.      Sözleşme  : E.F. ve Müşterinin aralarında vardığı; her bir mutakabat, sözleşmeye yapılan her bir değişiklik veya ekleme ve sözleşmenin hazırlanarak akdi için gereken tüm (yasal) eylemler;
i.       Ürün(ler): Müşterinin E.F.’den satın almayı taahhüt ettiği şey(ler);
j.       Şartname  : E.F.’nin tedarik ettiği Ürün ve Hizmetlerin, E.F. tarafından hazırlanan ve/veya açık şekilde teyit edilen ve Siparişte veya Sözleşmede belirtilen tarif(ler)i.  Böyle bir Şartnamenin olmaması durumunda, taraflar arasında açık şekilde anlaşılan tarif ya da sözkonusu iş sektöründe genel kabul gören tarif;
k.      Uzaktan Satış: E.F. tarafından organize edilen, uzaktan ürün satışı ve hizmet verilmesi için telefon ve internet de dahil olmak üzere bir veya birden fazla uzaktan iletişim yönteminin tarafların Sözleşme akdi yapabilmesi için kullanıldığı sistemdir;
l.       E.F. : Niellonstraat 1/1 2600 Berchem-Belçika adresinde kayıtlı, BE0865405393 vergi kayıt numaralı, Eco-Freeze International BVBA özel limited şirketi ve ayrıca, genel isim altında veya özel bir isim altında, yasal olarak ona bağlı gerçek ve tüzel kişiler;
m.     Hüküm ve Koşullar: satış ve müşterilere teslimatla ilgili işbu Hüküm ve Koşullar belgesinin en yeni versiyonu. İşbu Hüküm ve Koşullar, Müşteriye talep etmesi durumunda ücretsiz olarak gönderilecektir;
n.      Vazgeçme Süresi: Müşterinin vazgeçme hakkını ifa edebileceği sürenin yasal ismi.

 

pastedGraphic.png

 

2. Uygulanabilirlik ve İlga Edilebilirlik

 

2.1.    İşbu Hüküm ve Koşullar, işbu Hüküm ve Koşullara ters düşen başka Hüküm ve Koşullar üzerinde her iki tarafça açık biçimde ve yazılı olarak anlaşılmadığı sürece, ECO-Freeze’in işbu Koşullara tabi olduğunu beyan ettiği, Ürünlerle ilgili her bir fiyat teklifini, maliyet çalışmasını, sözleşmeyi ve/veya satışı, yapılan işlemin hangi iletişim yoluyla yapıldığına bakılmaksınızın kapsamaktadır.
2.2.   Sözkonusu Hüküm ve Koşullar aynı zamanda, Müşteri ile yapılan, sözleşme akdi yapılmasının ve ifasının üçüncü taraflara bağlı olduğu tüm sözleşmeleri kapsamaktadır.
2.3.    “ECO-Freeze Tüzel Kişilere Satış ve Teslimat Hakkında Genel Hüküm ve Koşullar”, ECO-Freeze ve tüzel kişilik teşkil eden taraflar arasındaki tüm (yasal) münasebetleri kapsamaktadır.
2.4.    İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir maddesinin herhangi bir zamanda tamamen ya da kısmen ilga edilmesi ya da iptal edilmesi durumunda, Hüküm ve Koşulların geri kalan madddeleri geçerli kalacaktır. ECO-Freeze ve Müşteri bunun üzerine, sözkonusu ilga ya da iptal edilen koşulların yerine gelecek koşulları, ilga ve/veya iptal edilen maddelerin amaç ve işlevlerini hesaba katarak görüşeceklerdir.
2.5.   İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir zamanda başka bir dile tercüme edilmesi durumunda, metinler arasında çelişki olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

 

pastedGraphic.png

 

3. Teklif ve kabul

 

3.1.    Sözleşmeler, Uzaktan Satış ya da Doğrudan Satış üzerinden yapılabilir.
3.2.    Her bir maliyet çalışması ve fiyat teklifi, ECO-Freeze tarafından açık biçimde tersi beyan edilmediği sürece sorumluluk dışıdır ve bir bütün olarak alınmalıdır. Maliyet çalışması ya da fiyat teklifi hazırlanan bir ürünün stoklarda kalmaması durumunda, sözkonusu maliyet çalışması ya da fiyat teklifi geçersiz olacaktır.
3.3.    ECO-Freeze bir Siparişi, kendisi tarafından yazılı kabul onayı verildiği anda kabul etmiş sayılacaktır.
3.4.    Müşterinin Siparişinin maliyet çalışmasında yer alan teklif fiyatlardan farklı olması durumunda, ECO-Freeze tarafından aksi belirtilmediği sürece ECO-Freeze Sözleşmeden sorumlu olmayacaktır.
3.5.    ECO-Freeze sipariş taleplerini ayrıca bir bildirim yapmaksızın reddetme hakkına sahiptir. Bu şekilde bir reddetme durumunda, ECO-Freeze Müşteriyi, sipariş talebinin geçilmesinden sonraki ondört (14) gün içinde bilgilendirecektir.
3.6.    Siparişin doğası, miktarı ya da siparişi karşılayabilme telaşı gibi sebepler dahil olmak üzere herhangi bir sebeple sipariş onayının gönderilmemesi durumunda, ECO-Freeze tarafından verilen fatura siparişin onayı olarak kabul edilecektir.
3.7.    ECO-Freeze tarafından açık bir şekilde Müşterinin Sözleşme şartlarını yerine getirmek için yeterli finansal gücünün olmadığı kanaatine varılması durumunda, ECO-Freeze sözkonusu Sözleşmeyi feshedebilir.

 

pastedGraphic.png

 

4. Vazgeçme Süresi 

4.1.    Uzaktan Satış durumunda, fiyat teklifi, Ürünlerin Müşteri ya da Müşteri adına bir başka kişi veya kurum tarafından teslim alındığı günden başlamak üzere ondört (14) günlük bir Vazgeçme Süresine tabidir.
4.2.    Vazgeçme Süresi boyunca Müşteri, aldığı Ürünleri teslimat tarihinden sonra on (10) iş günü içinde iade ederek ya da teklif konusu Hizmetleri artık istemediğini belirterek, dolaysız nakliye masrafları hariç olmak üzere hiçbir başka sorumluluk altında olmadan vazgeçme hakkına sahiptir. Ürün orijinal paket ve ambalajında (aksesuarlar ve belgeler dahil olmak üzere) ve kullanılmamış halde iade edilmelidir. Hizmet satın alınması durumunda, vazgeçme hakkı, Ürün satınalma durumuyla aynı şekilde olacaktır.  
4.3.    Ürünlerin kullanılmış, Müşteri tarafından uygunsuz koşullarda depolanmış ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş olması durumlarında, vazgeçme hakkı bu maddedeki anlamıyla kaybolacaktır. Bir önceki cümledeki şartlar doğrultusunda ECO-Freeze, iade Ürünlerin kendisine ulaşmasından ve kontrollerinin yapılmasından sonra satınalmanın iptalini onaylacaktır ve Ürünün geri alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde Müşteriye sipariş bedelinin tam olarak iadesini sağlayacaktır.  
4.4.    Vazgeçme süresi ile ilgili istisna ve sınırlandırmalar, ECO-Freeze tarafından ilgili Belçika kanunlarıyla uyumlu olacak şekilde açık biçimde listelenecektir.
4.5.    Müşteri, vazgeçme hakkını ancak ECO-Freeze tarafından belirtilen biçimde, satınalma ve/veya Ürün veya Hizmetin teslimatı sırasında kullanabilir. 

 

pastedGraphic.png

 

5. Fiyat ve Ödeme

 

5.1.    Aksi belirtilmedikçe, verilen bütün fiyatlar KDV ve diğer yasal vergiler ve Sözleşmede belirtilen nakliye, seyahat ve idari maliyetler dahil, Euro cinsindendir.
5.2.    Müşterinin ve ECO-Freeze’in bir fiyat üzerinde anlaşmaları durumunda, ECO-Freeze fiyatı arttırma hakkını saklı tutar. Bu fiyat artışı Sözleşme tarihinden sonra üç (3) ay içinde meydana gelirse, Müşteri Sözleşmeyi feshedebilir. Bu fiyat artışı Sözleşme tarihinden sonraki üç (3) ay geçtikten sonra meydana gelirse, Müşteri Sözleşmeyi fiyat artışının %5’ten fazla olması durumunda feshedebilir.
5.3.    ECO-Freeze, hatalı fiyat listelerinden ya da teklifte ve/veya maliyet çalışmasında, ECO-Freeze web sitesinde, reklamlarda, yayınlarda, sipariş onayında, faturalarda ya da diğer belgelerde mevcut diğer hatalardan, Müşterinin sözkonusu hatanın basit bir yanlıştan ya da bir yazım ya da baskı hatasından kaynaklandığının farkına varması mantık icabı gerekiyorsa ya da gerekiyorduysa, sorumlu sayılmayacaktır. 
5.4.    Uzaktan Satış durumunda bütün ödemeler kredi kartıyla yapılmalıdır. Vadeli  ödemeyle teslimatı reddetmek, ECO-Freeze’in kararına bağlıdır. Bir Müşterinin vadeyle satınalması onaylanması durumunda, tüm faturalar fatura tarihini takip eden on dört (14) gün içinde, Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir indirim, kesinti ya da hakkı olmaksızın, ECO-Freeze tarafından belirtilen prosedürle ve faturada yazılı döviz cinsinde ödenmelidir.
5.5.   Müşterinin faturayı tahakkuk tarihinden itibaren dokuz (9) gün içinde ödememesi durumunda, Müşteri hukuken kusurlu sayılacak ve sözkonusu tarihten itibaren, yasaların öngördüğü faiz oranı üzerinden faiz cezasına tabi olacaktır. Tahakkuk eden tutar üzerinden faiz tutarı, Müşterinin temerrüde düştüğü günden tahakkuk tutarının tamamıyla ödendiği güne kadar olan süre için hesaplanacaktır. 
5.6.    Madde 5.5’de belirtilen süre sonunda ECO-Freeze tarafından tahsilat işlemlerinin yapılması gerekmesi durumunda, Müşteri ilgili bütün masraflardan sorumlu olacaktır. Fakat, ECO-Freeze tarafından, makul olan tutardan daha fazla tahsilat masrafı öngörülmesi durumunda, Müşteri, sadece fiili tahsilat masraflarından sorumlu olacaktır. İlave olarak tüm hukuki veya idari masraflar Müşteriden alacak olarak hesaplara kaydedilecektir. Hukuki masraflar, avukat ve hukuk müşaviri masraflarını kapsayacaktır. Müşteri ayrıca tahsilat masrafları üzerinden doğan faiz masrafından da sorumlu olacaktır.
5.7.    Müşterinin iflası ya da Müşterinin ödemelerinin hukuken askıya alınması durumunda ya da bunların sonucu bir uygulama durumunda, ECO-Freeze lehine tahakkuk eden tutarlar ve Müşterinin ECO-Freeze karşısındaki yükümlülükleri muaccel statüsü kazanacaktır.
5.8.    Doğrudan Satış durumunda ödeme, Ürünlerin Müşteriye teslim edildiği yerde, nakit ya da kredi kartıyla tüm tutarın ödenmesiyle gerçekleştirilecektir. 

 

pastedGraphic.png

 

6. Teslimat

 

6.1.    Uzaktan Satış durumunda, stokta mevcut Ürünler, siparişin alınmasından sonra iki (2) Belçika iş günü içinde gönderilecektir. ECO-Freeze Ürünün nakliye masraflarını Müşteriye yansıtabilir. Ürünler, ECO-Freeze’e bildirilen kalıcı teslimat adresine gönderilecek ve bu adreste mevcut gerçek kişiye teslim edilecektir. Stokta yeterli Ürün bulunmaması durumunda ECO-Freeze Müşteriyi sipariş onayı dahilinde beraber yazılı olarak bilgilendirecek ve öngörülen teslimat tarihini iletecektir.
6.2.    ECO-Freeze tarafından Ürünlerin Müşteriye teslim edildiği anda, tersi yönde kanıt sunulmadığı sürece, ECO-Freeze’in teslimat yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılacaktır. Ev adresine teslimat durumunda, nakliyecinin, Ürünün Müşteri tarafından kabul edilmediğine ya da Müşterinin adreste bulunmadığına dair raporu, tersi ispat edilmedikçe, teslimat hizmetinin sunulduğuna dair kanıt sayılacaktır.
6.3.    Müşteri tarafından teslim alınmayan Ürünler, masraf ve riskleri Müşterinin üzerinde kalmak üzere Müşteri için ayrılarak ECO-Freeze tarafından depolanacaktır.
6.4.   Doğrudan Satış durumunda teslimat, satış bedelinin ödenmesinden sonra Müşteriye teslim edilmesiyle gerçekleşecektir. 6.2 ve 6.3 maddeleri Doğrudan Satış için geçerli değildir. 

 

pastedGraphic.png

 

7. Teslimat Süresi

 

7.1.    Teslimat süresi tahmini olarak verilecektir ve asla kesin olarak taahüt edilen bir tarih olarak kabul edilmemelidir.
7.2.    Teslimat süresi, Siparişin ECO-Freeze tarafından kabulünden sonra başlayacak, ECO-Freeze Siparişi on (10) iş günü içerisinde teslim etmeyi hedefleyecektir.
7.3.    ECO-Freeze’in kontrolü dışındaki sebeplerle bu teslimat süresine bağlı kalamaması durumunda, ECO-Freeze kusurlu sayılmayacak ve herhangi bir zarardan dolayı Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır.
7.4.    ECO-Freeze’in teslimat süresi içinde teslimatı gerçekleştirememesinin kendi kontrolü dışındaki sebeplere bağlı olmaması durumunda Müşteri, aşağıdaki şart ve sınırlamalara tabi olmak üzere, ECO-Freeze’in kusurlu olduğunu iddia edebilir ve zararların tazminini talep edebilir: 
a.     ECO-Freeze’in sorumlu olacağı tazminat tutarı, Müşterinin geciken teslimata bağlı olarak dolaysız şekilde maruz kaldığı zararların -yeterli kanıtlar sunulduğu ölçüde- tutarı hesaplanarak belirlenecektir ve;
b.      ECO-Freeze’in yükümlü olacağı toplam tazminat tutarı, sözkonusu Siparişte belirtilen anlaşılmış fiyattan daha fazla olmayacaktır. 

 

pastedGraphic.png

 

8. Garanti

 

8.1.    ECO-Freeze Ürünlerin teslim edileceğini ya da teslimat anında Belçika’da mutaden uygulanmakta olan tüm gereksinimlere ve Ürüne uygulanabilir olması beklenebilecek tüm normlara uygun şekilde ürün teslim edeceğini garanti eder. Bu Başlıkta bahsedilen garanti, Belçika’da kullanılması planlanan ürünler için geçerlidir. Belçika dışındaki kullanım durumunda, Müşteri, kullanılacağı ülkede Ürünün kullanıma uygun olup olmadığının ve kullanılacağı ülkedeki şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünü yapmalıdır. Belçika dışındaki kullanım, işbu Başlıkta bahsedilen garantinin kapsamına girmemektedir.
8.2.    Birinci paragrafta bahsedilen garanti, teslim edilen Ürünün doğası başka bir süre gerektirmiyorsa ya da taraflar başka bir süre üzerinde anlaşmamışlarsa, teslimattan sonra altı (6) ay için geçerlidir. ECO-Freeze tarafından verilen garantinin bir üçüncü tarafça üretilmiş bir Ürüne ya da Ürünlere ilişkin olması durumunda, garanti, sözkonusu Ürün ya da Ürünlerin üreticisinin verdiği garanti ile sınırlı olacaktır. Garanti süresinin bitimiyle, onarımla ya da değişimle ilgili tüm masraflar, idari masraflar, nakliye masrafları ve servis ücreti dahil olmak üzere, Müşteriye yanısıtılacaktır.
8.3.    ECO-Freeze Müşteriye yazılı bir garanti belgesi verecektir. Böyle bir belgenin olmaması durumunda, Doğrudan Satışla ilgili bir satış belgesi ve Uzaktan Satış faturası, garanti belgesi yerine geçecektir.
8.4.   Teslim edilen/edilecek Ürünlerin bu başlığın 1.maddesinde bahsedilen şartları yerine getirmemesi durumunda, ECO-Freeze, Ürün kendisine ulaştıktan sonra ya da Ürünün geri gönderilmesi mümkün değilse Müşterinin Kusur hakkındaki yazılı bildiriminden sonra makul bir süre içerisinde ya değişim yapacak ya da onaracaktır. Değişim durumunda, Müşteri değiştirilecek Ürünün ECO-Freeze geri gönderileceğini sözkonusu Ürünün mülkiyet hakkının ECO-Freeze’e geçeceğini taahhüt eder. 
8.5. Kusurun, hatalı ya da tedbirsiz kullanım, ya da ECO-Freeze’den yazılı bir onay almaksızın tavsiye edilen son kullanım tarihinden sonraki bir tarihte kullanım ya da müşterinin ürünü uygun olmayan koşullarda saklaması, ya da Müşterinin ya da üçüncü tarafların Ürün veya Ürünler üzerinde değişiklik yapmaları (ya da girişimde bulunmaları) veya eklenmemesi gereken maddeleri ya da parçaları eklemeleri, ya da ürünlerin tarif edilen yöntemler haricinde bir yöntemle dönüştürülmeleri ya da uyarlanmaları sonucunda meydana gelmesi durumunda, her türden garanti belgesi geçerliliğini yitirecektir. Aynı şekilde, Müşterinin, ECO-Freeze’in kontrolü dışındaki –hava koşulları dahil olmak üzere (örneğin, aşırı yağmur ya da sıcaklık ve benzeri gibi koşullar ve onlarla sınırlı olmamak üzere diğer koşullar)- durumlar sebebiyle oluşan Kusurlarla ilgili garanti üzerinden talepte bulunmaya hakkı yoktur.
8.6.    ECO-Freeze tarafından temin edilen Ürünlerin kusurlu olması halinde ECO-Freeze’in Müşteri karşısındaki sorumluluğu, bu Başlıkta belirtilenler ile sınırlıdır.
8.7.    Yukarıdaki maddelerin içeriği saklı kalmak koşuluyla, ECO-Freeze, Müşterinin kasti eylemi ve/veya büyük bir ihmali ve/veya kabahatli bir eylemi veya hatalı kullanımı sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir.
8.8.    Bu garanti koşulları Müşterinin yasal haklarını etkilememektedir.

 

pastedGraphic.png

 

9. İtirazlar

 

9.1.    Müşteri, Ürünü teslim aldıktan sonra derhal Ürünleri olabilecek Kusurlar için kontrol etmeli ve böyle bir Kusur tespit edilirse bunu ECO-Freeze’e, Ürünün teslimatından sonra 24 saat geçmeden yazılı olarak bildirmelidir, aksi takdirde itiraz hakkını kaybedecektir.
9.2.    Görülemeyen (örtülü) Kusurlar, Müşteri tarafından ECO-Freeze’e makul bir süre içinde, Kusurun tespitinden sonra en geç iki (2) ay içinde yazılı olarak bildirilmelidir, aksi takdirde Müşteri itiraz hakkını kaybedecektir.
9.3.    Fatura tutarları ile ilgili itirazlar ECO-Freeze’e sözkonusu fatura tarihinden en geç on dört (14) gün içerisinde yazılı olarak iletilmelidir. 
9.4.   İtirazların tutarlılığı ve doğruluğu, ve itiraz ve taleplerin zamanında sunulduğunun kanıtlanması, Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, Kusurların sebebinin ve karakterinin belirlenmesinde ECO-Freeze’e her türden desteği sunacaktır.
9.5.    Kalite, renk, ölçü vb. Değerlerdeki, gözardı edilebilir ve/veya sektörde tolere edilebilir kabul edilen seviyelerdeki sapmalar, itiraza temel oluşturmayacaktır.
9.6.   Bir itirazın yukarıda belirtilen şartlara uyduğu tespit edilmesi durumunda, ECO-Freeze Ürünleri bila bedel değiştirmelidir. Müşteri ilave bir tazminat bedeli talep edemez.
9.7.    Müşterinin itirazını yukarıdaki maddelerde belirtilen süreler içinde sunmaması ya da Müşterinin teslim aldığı Ürünü elinde tutması durumunda, teslimatı kabul etmiş sayılacak ve dolayısıyla, kanunlar ve/veya işbu Sözleşme tarafından kendisine tanınan hak ve yetkiler halel gelmeksizin, satış bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.
9.8.   Müşterinin, bu Başlığa uygun olarak bir Ürünü ECO-Freeze iade etme hakkı doğması durumunda, ECO-Freeze, iade ürünü geri almasından itibaren otuz (30) gün içerisinde, Müşteri tarafından ödenmiş olan tutarı Müşterinin banka hesabına yatıracaktır. Müşteri, ECO-Freeze’in ödenmiş olan tutarı geri ödemesi için,  ECO-Freeze müşteri hizmetleri departmanını +32 (0)3-2946987 numaralı telefondan, çalışma günleri içinde 08:30 – 17:00 saatleri arasında aramalıdır.

 

pastedGraphic.png

 

10. Mülkiyeti Muhafaza

 

10.1.  ECO-Freeze tarafından teslim edilen tüm Ürünler, Müşteri ECO-Freeze ile yapmış olduğu işbu Sözleşme çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar ECO-Freeze’in ve/veya bazı durumlarda üçüncü bir tarafın mülkiyetinde sayılacaktır. 

 

pastedGraphic.png

 

11. Risk devri

 

11.1. Kayıp, zarar veya amortisman riskleri, teslimat anından itibaren, işbu Hüküm ve Koşullar temelinde Müşteriye devredilmiş sayılacaktır. 

 

pastedGraphic.png

 

12. Sözleşme Feshi

 

12.1.  ECO-Freeze, Sözleşmeyi feshetme ya da askıya hakkına aşağıdaki durumlarda sahiptir:
a.      Müşterinin, Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini bütünüyle ya da kısmen ve zamanında yerine getirmemesi;
b.      Sözleşme akdini takiben, ECO-Freeze tarafından, Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği şüphesine temel oluşturacak bilgilerin öğrenilmesi. ECP-Freeze’in elinde, Müşterinin Sözleşme şartlarını kısmen ihlal edeceğinden şüphe etmesi için sağlam kanıtlar bulunması durumunda, fesih ancak ihlal durumunun gerekçelendirilmesi halinde mümkündür; 
c.      Müşteri hakkında bir mahkeme tarafından yetkisiz hükmü olması veya hak ve özgürlüklerinin elinden alınması;
d.     Müşteri tarafından ECO-Freeze’e iletilen bilgilerin gerçekle uyuşmaması;
12.2.  Sözleşmenin feshi durumunda, ECO-Freeze’in Müşteriden alacaklı olduğu tutarlar, derhal tahakkuk etmiş ve ödenebilir sayılacaktır. Sözleşmenin ECO-Freeze tarafından askıya alınması durumunda, Sözleşme ve kanunlar tarafından ECO-Freeze’e tanınan tüm hakları saklı kalacaktır.
12.3.  ECO-Freeze tazminat talep etme hakkını saklı tutar. 

 

pastedGraphic.png

 

13. Mücbir Sebepler

 

13.1.  Taraflar, kendi hataları sonucu oluşmayan durumlar tarafından ya da kanunlar, yasal faaliyetler ya da genel olarak kabul gören temayüller tarafından engellenmekteyse, yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda sayılmayacaktır. Sözleşme şartlarını yerine getirmede bir kusurun bir tarafın maruz kaldığı mücbir sebepler sonucu meydana gelmesi durumunda, diğer tarafın Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Mücbir sebep talebinde bulunan taraf, Belçika kanunları çerçevesinde, talepte bulunan tarafın, sadece, Sözleşme yükümlülükleri bütünüyle yerine getirilseydi elde edemeyecekleri bir faydayı, yükümlülükler yerine getirilmediği için elde ettiği ölçüde diğer tarafın zararlarından sorumludur.
13.2.  Mücbir sebepler, kanun ve yönetmeliklerin kabul ettiği durumlara ilave olarak, ECO-Freeze tarafından kontrol edilemeyecek olan fakat ECO-Freeze’in yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen tüm öngörülebilir ya da öngörülemez dışsal sebepler olarak kabul edilecektir. Bu sebeplere, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, E.F. International BVBA şirketinde olabilecek grevler ve ECO-Freeze’e karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen tedarikçiler de dahil sayılacaktır.
13.3. ECO-Freeze’in yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen mücbir sebeplerin, ECO-Freeze tarafından yükümlülüklerin kısmen yerine getirilmesinden  sonra başlaması durumunda ECO-Freeze’in mücbir sebep itirazı ve talepte bulunma hakkı saklı olacaktır. 
13.4.  Taraflar Sözleşmeyi mücbir sebepler devam ettiği sürece askıya alabilirler. Bu süre iki (2) ayı aşarsa, her iki taraf da diğer tarafa tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşmeyi feshedebilir.
13.5.  ECO-Freeze’in Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini mücbir sebeplerin ortaya çıktığı anda kısmen yerine getirmiş olması ya da hala bir miktar daha yükümlülüğünü yerine getirme imkanı bulunması ve yerine getirilmiş olan yükümlülük ya da yerine getirilecek olan yükümlülük için bağımsız tutarlar hesaplanabiliyor olması durumunda ECO-Freeze, yerine getirilen ya da yerine getirilecek olan yükümlülükleri ayrı ayrı fatura etme hakkına sahiptir. Müşterinin bu faturayı, farklı bir sözleşmeymişcesine ödemesi gerekmektedir.  

 

pastedGraphic.png

 

14.  Zararların Tazmini

 

14.1.  Müşteri, Sözleşmenin ifa edilmesi dolayısıyla zarar gören üçüncü tarafların, sözkonusu zararda ECO-Freeze’in kusuru olmaması durumunda, her türden tazminat taleplerine karşı ECO-Freeze’i koruyacaktır.
14.2.  ECO-Freeze’e üçüncü taraflar tarafından zarar tazmini talebi gelmesi durumunda Müşteri ECO-Freeze’i hem mahkeme sürecinde hem de mahkeme süreci dışında destekleyecek ve yapılması gereken her şeyi sakınmadan yapacaktır. Müşterinin gerekli önlemleri almaması durumunda ECO-Freeze sözkonusu önlemleri almaya hak sahibi olacaktır ve bundan dolayı kusurlu sayılmayacaktır. ECO-Freeze’in ve üçüncü tarafların göreceği tüm zararlar ve masraflar Müşterinin riski ve sorumluluğunda olacaktır. 

 

pastedGraphic.png

 

15. Fikir Hakları

 

15.1.  Yazılı biçimde aksi belirtilmedikçe, ECO-Freeze tarafından sağlanan Ürünler ve/veya Hizmetler ile ilişkili, marka hakları, model tescil hakları, patentler, sui generis veritabanı hakları vb. dahil olmak üzere tüm telif hakları ve diğer tüm fikri ve endüstriyel haklar, ECO-Freeze’in ve/veya onun tedarikçilerinin özel (hukuki, entellektüel ve endüstriyel) mülkiyetindedir. 
15.2.  Taraflar, işbu Sözleşmenin ifa edilmesi sırasında elde ettikleri, birbirlerinin mahremiyet teşkil eden verilerin gizliliğini sağlamak için yeterli önlemleri alacaklardır. 

 

pastedGraphic.png

 

16. Müşterinin Verilerinin Korunması

 

16.1.  ECO-Freeze, ilgili ulusal ve Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uymak kaydıyla Müşteri ile ilgili kişisel verileri toplar, kullanır ve iletir. 
16.2.  ECO-Freeze Müşterinin mahremiyet hakkına saygı gösterir ve aksi belirtilmedikçe ECO-Freeze web sitesi üzerinden toplanan verilerin tek sahibidir. Müşteri tarafından verilen bilgiler, web sitesinin gizlilik beyanında belirtilenler haricindeki bir biçimde üçüncü taraflara satılmayacak, paylaşılmayacak ya da kiralanmayacaktır.
16.3. ECO-Freeze’in, web sitesinin diğer kullanıcılarının ya da zarara uğrayabilecek diğer kişilerin haklarına ve mülklerine kasıtlı ya da kasıtsız zarar veren bir kişiyi tespit etmek, kişiyle temas kurmak ya da kişiye dava açmak için bilgilerin yayınlanmasının gerekliliği için yeterli sebep olması durumunda, ECO-Freeze, bir ziyaretçi hakkındaki bilgileri yayınlama hakkına sahiptir. 

 

pastedGraphic.png

 

17. Geçerli kanun ve ihtilaflar

 

17.1.  Taraflar arasındaki iletişim bütünüyle ya da kısmen ülke dışında gerçekleşecek olması durumunda ya da Müşterinin ülke dışında mukim bulunması durumunda dahi, ECO-Freeze ve Müşteri arasındaki tüm yasal ilişkiler üzerinde Hollanda kanunları geçerli olacaktır. Viyana Konvansiyonunun açık biçimde işbu Sözleşme üzerinde hükmü yok sayılmıştır. 
17.2.  Taraflar arasında ihtilaf doğması durumunda, Müşterinin, ECO-Freeze tarafından Müşteriye ihtilaf hakkında yazılı bildirim yapılmasını takip eden bir ay içinde hukuken yetkili bir yargıç seçilmesi durumu hariç, ihtilafın görüleceği yetkili mahkeme, Amsterdam bölge mahkemesi olacaktır. Bununla birlikte, ECO-Freeze, Müşterinin bir akt ya da kanun tarafından yetkilendirilmiş bir yargıç karşısına çıkması için mahkemeye başvuru hakkını saklı tutmuş sayılacaktır.